سال خوشی است به خنده آغاز کنیم

پیشکش به همه عزیزانی که در سال گذشته از آنان خاطره خوشی داشتم و به در کنارشان بودن افتخار می کنم.