مشاهیر ارمنی ۲

پاوستوس بوزاند پاوستوس بوزاند یکی از مشهورترین چهره های تاریخ نویس ارمنی در قرن پنجم است. از او تنها یک اثر به نام تاریخ بوزاند یا «تاریخ ارمنستان» به یادگار مانده است. قازارپارپی مورخ قرن پنجم کتاب بوزاند...