سال تحویل با بچه ها…

سال تحویل نوروز ۹۱ را در کنار بچه های خوب مرکز آسیه بودیم و همچون هر سال در نخستین ساعات  عید نوروز رئیس جمهور به بچه ها اینبار در این مرکز سری زد و  عید را با آنها...