پیوند های خبری

کاوه کهن

متولد 1363 - تهران / کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی است. 19 سال است دست به قلم دارد و در حوزه های هنری نیز فعالیت می کند.

مطالب مرتبط