گریزی به «چند خاکریز آنطرف تر»

این یک یادداشت برای یک اثر دفاع مقدس نیست و حتی یک نقد تخصصی برای یک فیلم با داستانی تاریخی و مضمونی اجتماعی ، این چند سطر توجهی به یک اثر جوان است از کارگردانی جوان. «چند خاکریز...