تقدیر / جشنواره تئاتر منطقه خلیج فارس

  لوح تقدیر  و تندیس جشنواره تئاتر معلولان منطقه خلیج فارس / استان فارس – شیراز اردیبهشت۱۳۹۲