روز خبرنگار مبارک نیست

این یک روز جشن نیست! روز یادآوری بسیاری چیزهاست. روزی که باید به کسانی که حامل، راوی و منعکس کننده اخبار هستند و گاه حضورشان بر اساس اصل حرفه ای بودن اصلا به چشم نمی آید، جور دیگری...